bildfrohuset2frohuset logo

Kvalitetsrapport

Årlig kvalitetsberättelse för Montessoriförskolan Fröhuset läsåret 2016-17

 

1. Kort beskrivning av verksamheten

 

 

Montessoriförskolan Fröhuset är en förskola där vi arbetar efter montessoripedagogiken, dess principer och filosofi. Förskolan ligger i ett villaområde i Helsingborg och under ett och samma tak finns två avdelningar;

       En s.k. syskonavdelning med ca 25-30 barn i ålder 2,5 till 5 år.

På avdelningen arbetar 5 pedagoger varav 4 kvinnor och 1 man. En av pedagogerna är certifierade Montessorilärare(AMI), 3 fortbildade Montessori assistenter(AMI) och en (under utbildning) eftermiddags resurs.

Ytterligare en pedagog är certifierad Montessorilärare som för närvarande är föräldraledig.

En småbarnsavdelning med 16 inskrivna barn i åldern 1-3 år.

På avdelningen arbetar 3 kvinnliga pedagoger varav 1 är barnskötare och med montessoripedagogutbildning.

 

Vardera avdelningen har en pedagog som enbart talar engelska., som bonusspråk i verksamheten; för stimulans av barns språkinlärning.

För verksamheten ansvarar en förskolechef tillika behörig förskollärare.

 

 

2. Rutiner för det lokala systematiska kvalitetsarbetet

 

 

 1. 1.Varje avdelning har sin utarbetade och reviderade utvärderingsklocka/lathund som följs under varje läsår.
 2. 2.En tydlig arbets-& rutinbeskrivning finns för all personal, vilken utvärderas och revideras utifrån behov.
 3. 3.Gemensamma arbetslagsträffar, dels per avdelning varannan vecka, dels hela personalgruppen var 6:e vecka tillsammans med förskolechef. Vid dessa möten diskussioner, utvärderingar, revideringar, mm.
 4. 4.Vi har två utvärderingsdagar en ggr/läsår då verksamheten bl.a. utvärderar och analyserar/hittar möjligheterna/ skapa och sätter nya mål och åtgärdsplaner. Vi använder oss utav verktyget SWOT, dels avdelningsvist, dels hela förskoleverksamheten.
 5. 5.Det finns framarbetade och nerskriven s.k. ex. struktur och förfarande vid ex. utvecklingssamtal, föräldramöten, överflyttning från en avdelning till en annan, inskolningar, mm.
 6. 6.Vårdnadshavare involveras dels vid första hembesöket vid inskolning, uppföljande daglig kommunikation vid hämtning, vi erbjuder uppföljningssamtal ca 2 veckor efter barnet blivit inskolat, utvecklingssamtal 1 ggr/termin och föräldramöten. Dels diskuteras barnets välmående och utveckling, dels verksamhetens påverkan och funktion samt förväntningar, förbättringar och likabehandlingsplan/arbete.
 7. 7.Vårdnadshavare tilldelas nyhetsbrev en ggr/månad, enkäter en ggr/läsår.
 8. 8.Samtliga barn har sin portfolio som följer dem under deras vistelse på förskolan innehållande olika dokument som visar på deras utveckling. Dagliga observationer stödjer varje individ i sitt lärande och sin utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

3. Nyckeltal

Avdelning/klass

Antal barn

Antal pedagoger

Varav antal behöriga och legitimerade förskollärare/lärare/montessoripedagog

Grodden

16

3

1 Montessoripedagog

2 barnskötare (internt upplärda)

Plantan

27

5

1 Montessoripedagog
3 Montessori assistenter

1 resurs (under utbildning)

 

 

4. Enhetens prioriterade mål för läsåret 2016-17


PLANTAN

 • Att involvera mer pedagogisk observation i vår verksamhet, för att fortsatt följa barnens intressen och främja deras individuella utveckling.

 

Koppling till Läroplanen:

Lpfös.9” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfiken och sin lust samt förmåga att leka och lära.”

Låfös.52 ” Förskola ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.”


På grund av dålig prioritering samt ej taget initiativ så har vi inte genomfört detta mål såtillvida att vi inte tagit oss tiden att verkligen sitta ner på observationsplats i miljö och fört anteckningar. Däremot pågår daglig övergripande observation som ett redskap för planering av verksamheten och dess innehåll.

 

 • Vägleda barnen att kommunicera i en social grupp, genom erfarenhet kunna hantera olika situationer i sociala sammanhang.

 

Koppling till Läroplanen:

Lpfö:8 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”

Lpfö:9 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. ”

Genom att ha mer Grace och artighet samt använder oss utav stegvis där vi pratar om känslor så har vi fått en mer empatisk barngrupp.
Vi har även samtalat i personalgruppen så vi arbetar på samma spår, när det gäller konflikthantering etc.

Det finns en brist på kunskap i utbudet av G&A- övningar varpå efterfrågan finns av mer intern fortbildning inom området.

 

GRODDEN

 • vi ska fortsätta vara goda förebilder
 • vi ska bygga upp ett bibliotek, läshörna

Koppling till Läroplanen:

Barn tillägnar etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är vuxna viktiga som förebilder.

Förskolan ska vara en levande, social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.  

 

Vi arbetar med att;

 • Hålla låg röstnivå, vara artig, vi hälsar varandra i handen, visar respekt mot barnen och varandra samt mot vårdnadshavare.
 • Uppstår situationer kring vårt agerande som vuxna, tar vi upp detta med varandra utanför barngruppen. Finns ett tydligt agerande i hur vi ”ska vara”.
 • Upplevelsen är att vi lever som vi lär; att vi pedagoger agerar goda rollmodeller.
 • Läshörnan har utvecklats med ex. bokhylla, lampor för mys och ombonad.
 • Läshörnan upplevs vara omtyckt och populär.
 • Positivt med de egna böckerna (portfolio-foto-boken) = roterar att 5 böcker finns ute i hörnan/vecka.
 • Biblioteket har utökats med fler böcker som köpts in och det sker regelbundet rotation av ”vanliga” böcker som ligger framme.
 • *behov av fler böcker på engelska och ett bredare utbud av böcker som visar/presenterar olika kulturer

 

 

 

 

5. Beskriv viktigare händelser under året

 

PLANTAN:

En ordinarie montessoripedagog gick på föräldraledigt vilket resulterade i att vi gick från att vara 2 utbildade AMI pedagog till endast 1 inkl. enbart engelsktalande.

Vi har lagt mycket vikt på Grace och artighets övningar och stegvis.
Vi har även fått in dom sista möblerna så vår miljö numera är enhetlig.
Vi har fått ännu ett torkskåp som underlättar för barnen då deras kläder blir torra snabbare eftersom vi kan dela upp kläderna på 3 skåp istället för 2.
Vi har fått en ny toalett som är anpassad för dem mindre barnen.
Vi har en vuxenresurs i barngruppen som håller på att utbildas till AMI förskolelärare

GRODDEN;

En ordinarie gick på föräldraledigt varpå vikarie togs in; en engelsktalande för att upprätthålla engelskan av ett bonusspråk.

En ordinarie avslutade sin tjänst (april 2017) pga. vill gå vidare i livet varpå rekrytering ledde till vikarie en period tills montessoriutbildad pedagog anställdes from juni i år.

 

Städ i husets har lagts på externt företag varpå städningen i huset har optimerats.

Problematik med bl.a. torktumlare skapade svårigheter och tog energi från pedagogisk personal i handhavandet med tvätt och då även att upprätthålla ”pott-träningen” som är en stor bit av småbarnsavdelningens arbete (och ett positivt sådant- då de flesta barnen är torra vid 2 års ålder)

 

6. Barnens och elevernas utveckling mot målen

A. Beskriv på vilket sätt ni har arbetat för att uppnå målen i läroplanen?

 

Lpfö s.9” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfiken och sin lust samt förmåga att leka och lära.”

 

Genom att organisera lekar utomhus med en grupp barn för att inspirera till nya lekar.

I ordningstält inomhus miljön genom att få den enhetlig, förnyat en del av materialen och att den ser inbjudande ut, för att väcka barnens nyfikenhet till lust att lära.

 

Lpfö s.52 ” Förskola ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.”

 

En förberedande miljö, samt utflykter så att dom på så sätt stimuleras till att använda hela sin förmåga för att utvecklas och lära.

 

Lpfös:8 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”

 

Genom att ta användning utav stegvis, grace och artigheter samt prata om känslor och att personalen är bra förebilder.

 

Lpfös:9 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. ”


Vi vägleder barnen i konflikter och liknande genom att föregå med gott exempel, visa hur man kan göra istället i olika situationer,

 

B. Vad har fungerat bra, vad behöver förbättras?

 

Tanken och ambitionen är att byta ut/rotera olika material varannan vecka för att väcka inspiration hos barnen. Detta har fungerat till viss del, men kan lyftas och förbättras ännu mer. Behov av tydligare struktur, kanske ett schema/lathund?

Personalen föregår med gott exempel, värnar om miljon, visa intresse för materialet, håller städat och fint för att inspirera barnen att göra detsamma. Behov finns för att förbättra engagemanget för att miljöns attraktivitet underhålls.

Vid fler tillfällen delar vi på barngruppen och går till olikas ställen. Detta gör vi för väcka intresset till att söka sig till för att leka med andra vänner. Detta har fungerat väl och skapar utrymme för dels nya sociala konstellationer bland barnen, dels för möjligheten att genomföra lekar/aktiviteter i mindre grupper och på större ytor.

Genom att fortsätta med stegvis och göra än mer grace och artighet hjälper vi barnen att lära sig empati samt hantera olika situationer både i grupp och enskilt, lära sig utrycka sina känslor på ett positivt sätt.

 

 

7. Rätten till likvärdig utbildning

A. Ange hur ni arbetar för att identifierar vilka barn eller elever som har behov av särskilt stöd?

 

Vi observerar barnet, varje enskild individ på daglig basis; utifrån det gör vi en pedagogisk kartläggning vid situation där vi upplever att det behövs för att identifiera behov och åtgärder.

Vi kommunicerar på daglig basis med vårdnadshavarna.

Vi använder oss av varandras kompetenser dels på egna avdelningen, dels på den andra avdelningen och dels av vår förskollärare/förskolechef.

 

B. Hur kartlägger ni vilket stöd som barnen eller eleverna behöver?

 

Genom en pedagogisk kartläggning; pedagogernas syn på barnet, personliga drag hos barnet, barnets starka sidor och intresse, barnets inte lika starka sidor, utveckling hos barnet, behov hos barnet= genom observation under flera sammanhängande dagar/ alternativt veckovist.

 

C. Ge exempel på åtgärder som ni har arbetat med?

 

S.k. punktmarkering av det barn som är i behov av förebyggande stöd.
Dokumenterat barnets beteende, bl.a. genom handlingsplan för att synliggöra åtgärder och insatser samt uppföljning.

Använt Stegvis som ett verktyg i att skapa tillfällen för att prata empati/känslor.

Grace och artighetsövningar som ger barn stöd i hur & när de sociala koderna används.

 

Daglig observation, samarbete med berörda vårdnadshavare genom extra samtal tillsammans.

Visar på daglig basis HUR man kan göra. Aktivt visar tillvägagångssätt som är det ”rätta”.

Tydligt bekräftande av det positiva beteendet – förstärkning.

 

D. Vilket resultat har stödet inneburit för barnen eller eleverna?

 

Mindre aggressivt beteende, ökat empatiskt uttryck, en förstärkt känsla för rätt och fel samt känslor för andra.

En förbättrad verklighetsuppfattning.

 

Harmoniska individer, omtänksamma och kramiga.

 

E. Hur kan arbetet med särskilt stöd förbättras på enheten? Finns behov av kompetensutveckling?


Kompetensutveckling är alltid av godo för mer kunskap och verktyg för hur ska hantera barn i behov av särskilda stödinsatser.

 

 

 

9. Normer och värden

A. Hur har enheten arbetat med barnen och eleverna i frågor om grundläggande normer och värden under året?

 

Vi pedagoger agerar goda förebilder i ALLA sammanhang oavsett plats eller situation ex. genom att alltid använda oss utav ett vårdat språk och föregå med gott exempel, vi uppmuntrar barnen att ha gott bordsskick och hur konversera med varandra vid bordet.

 

Vi lägger stor vikt vid att se varje barn, bekräfta, uppmuntra, inspirera. Att förstärka positivt beteende.

 

Vi använder oss av s.k. grace och artighets övningar där vi introducerar de traditionella (för vår kultur) sociala koderna om hur bete sig i sociala sammanhang ex säga tack, ursäkta, hur jag gör när jag snyter sig, nyser och hälsar, etc.

 

Vi vägleder barnen att respektera varandra, kunna lyssna och fråga när det är deras turgenom att dels föregå med gott exempel, dels använda oss utav stegvis material samt att det är en del av vår struktur i miljön med ex. endast ett ex av vart material, visar vi varandra hänsyn och respekt för någon annans görande.

.

Vi arbetar även med att barnen tar hand om sin miljö, där de plockar i ordning och ställer tillbaka efter sig, samt städar & diskar efter sig, viker tvätt, tar hand om växter och fiskar i miljön, mm.

 

 

 

 

 

B. Hur har enheten arbetat med att ta fram likabehandlingsplanen? Vilka har varit delaktiga?

 

Genom observation kommer vi fram till olika faktorer som är av vikt för vår likabehandlingsplan; vi observerar dels varje individ men även vår miljö; var det kan uppstå konflikter, kränkande handlingar och dylikt.
Vi diskuterar tillsammans i arbetslaget och gör en riskbedömning som sedan skrivs in i likabehandlingsplanen som föräldrarna får ta del av under föräldramöten.

Föräldrarna uttrycker vid daglig kommunikation eventuella riskområden eller andra funderingar som vi noterar och lyfter vidare med arbetslaget.

Alla pedagoger med chef är delaktiga vid utformning av och utarbetandet av likabehandlingsplanen.

 

C. Hur har enheten arbetat med att utvärdera föregående års likabehandlingsplan? Vilka har varit delaktiga?

 

Vi stämmer av på våra arbetslagsträffar de riskbedömningar som finns och så på ett av våra personalmöten i slutet av första terminen tittar vi gemensamt på riskerna och planerade åtgärder genom att svara på frågor som vi får utav förskolechefen; hur vi har uppnått dem och vad vill vi arbeta aktivt vidare med.

Samtliga i arbetslaget är delaktiga.

 

D. Vad var resultatet av utvärderingen av föregående års likabehandlingsplan?

 

Att alla pedagoger reflekterar tillsammansmed barnen över olika situationer ex konflikter mellan barnen

Att förskolan arbetar kontinuerligt med grace-artighetsövningar

Att vi arbetat aktivt med att barnen ska vara delaktiga både när det gäller inomhus miljön och utomhusmiljö

 

Att barnen har fått bättre verktyg till att hantera konflikter och se sin egen roll i situationer som kan uppstå i samspelet, genom vägledning av personal som föregår med gott exempel samt visa stegvis och grace och artighet.

Även delar av personalen har fått verktyg för hur hantera och följa upp olika konfliktsituationer samt hur förekomma dessa; ett resultat utifrån gemensamma diskussioner och ”test-aktioner” som utvärderats.

Att barnen känner delaktighet i sin miljö vilket visar sig genom att de naturligt vill värna om SIN miljö. Barnen ex, städar, dammar, diskar efter sig, tar hand om utemiljön, planterar, rensar ogräs etc. då de har en känsla för ordning som miljön appellerar till.

 

 

10. Ansvar, inflytande och samverkan

A. Beskriv hur enheten har arbetat med att ge barnen/eleverna ansvar och inflytande över sin utbildning. Ange också vilka forum finns för att samverka med barnen/eleverna.

 

Barnen väljer fritt från allt de blivit visade, de får arbeta hur länge de vill utan att bli avbrutna, tillsammans med någon eller individuellt och hur ofta de vill; respekt, hänsyn, vänta på sin tur. Det är frivilligt huruvida jag vill delta på en samling eller inte. I tamburen bestämmer jag själv vilken tid jag behöver för att ta på/ta av mig själv.

Genom att observera barnens intressen och var i just sin utvecklingskurva de befinner sig, planerar vi nästa steg och låter sedan barnen arbeta med det. Även genom att samtala med barnen får de egna val att bestämma vad de vill arbeta med.

 

 

 

B. Beskriv vilka forum som verksamheten använder för att samverka med vårdnadshavare.

 

Inskolningsmöte inför inskolningsstart, uppföljningssamtal, föräldramöten, film och bildkväll då vi visar inspelat vardagsmaterial för vårdnadshavarna, pyssel/drop-in, sommaravslutning picknick, luciafirande med uppträde och fika, daglig kontakt med vårdnadshavarna, Instagram-konto där vi lägger ut bilder och filmsekvenser från daglig verksamhet.

Dagligen skriver vi en summering av dagen innehåll på vår s.k. veckoplanering som finns synlig för vårdnadshavarna att ta del av vid hämtning.

Varje månad går det ut ett s.k. nyhetsbrev till vårdnadshavarna med dels information om verksamheten, planerade happenings och konkretisering av Montessoripedagogiken/filosofin.
Vi har även en tavla i tamburen som informerar föräldrarna om vilken personal som är på plats och vilka tider dom jobbar.

 

C. Beskriv vilka synpunkter och klagomål som inkommit under året och om och hur ni åtgärdat dessa

 

Vi har haft ett fall då föräldrarna tyckte att vår personal skötte konflikthanteringen med deras barn på ett mindre tillfredställande sätt.
Vi har åtgärdad detta via möte med vårdnadshavarna samt haft möte i personalgruppen och pratat om hur vi ska lösa vissa situationer så alla göra på samma vis.

En förälder var missnöjd med informationsutbytet vid hämtning.
Åtgärd : Vi har sett över vår rutiner kring överlämningar och delger varandra nu än mer information, vi antecknar dagliga händelser som måste komma fram till föräldrarna.

 

Generellt löser vi uppkommen missnöje eller åsikter genom öppen kommunikation. Och inga klagomål har kommit in via den s.k. klagomålshanteringen.

 

D. Sammanställ resultatet av enkätundersökningar

 

Enligt enkätundersökning gjord via Helsingborgs Stad

 

 

 

11. Övergång och samverkan mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem

A. Beskriv hur enheten har arbetat med att skapa ett samarbete mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem under året.

 

Vi har förbättrat samarbetet med Långvinkelns Montessorigrundskola; vi går på musikaler som deras elever sätter upp, gör utflykter ihop, skolan bjuder in barnen som ska börja på skolan till en inskolningsträff. Alla våra barn blir även bjudna att delta på deras ”öppet hus”.

Vi har överlämningssamtal med ex. Husensjö-skolan.

 

B. Vilka rutiner har enheten för att se till att det sker en bra överlämning när barnet byter eller slutar i förskolan och går över till skola respektive fritidshem?

 

Vårdnadshavarna tar reda på vem som kommer vara lärare för barnet och meddelar personalen på Fröhuset (vid val av annan skola än vår egen; Långvinkelns Montessoriskola). Den ansvariga pedagogen för just det barnet, tar sedan kontakt med läraren för att göra en överlämning om barnet.
Vid övergång till en annan enhet inom Palmlunds Skolor, tar vi kontakt med den blivande läraren på skolan och gör en överlämning om barnet.

 

 

 

 

12. Enhetens prioriterade mål under kommande läsår 2017-18

 

PLANTAN

 • Att involvera mer pedagogisk observation i vår verksamhet, för att fortsatt följa det enskilda barnets intressen och främja hens utveckling.

 

Koppling till Läroplanen:

Lpfö s.9” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfiken och sin lust samt förmåga att leka och lära.”

Lpfö s.52 ” Förskola ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.”

 

 • Personalen ska inspirera och uppmuntra barnen till att söka nya utmaningar inom Montessoripedagogiken för att utmana deras utveckling ytterligare.

 

Koppling till Läroplanen:

Lpfö s:7 ” Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.”

Lpfö s:9 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.”

 

GRODDEN

 • Få till en aktiv struktur i att observera sittandes på stol och ta anteckningar utifrån bestämda fokus-områden/situationer. Och utarbeta hur vi går vidare med den dokumentation som samlas.

 

Koppling till Lpfö, sidan: 12 Arbetslaget ska:

• samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den

egna förmågan,

• ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation

samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

• ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret

material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

• ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön.

 

 

 

 

13. Övrigt

 

 • Vi kommer att fortsätta med att arbeta med att förstärka och förbättra strukturen kring information till vårdnadshavarna om ex. vår filosofi, pedagogik, samt likabehandlingsplan (dess existens och funktion).

 

 • Fortsatt förstärkning och etablering av fortbildad personal inom Montessoripedagogiken. (i enlighet med AMI) och uppmuntran av befintlig personal att läsa till behörig förskollärare.

 

 • En av ordinarie pedagog har fått i uppdrag att verka som biträdande förskolechef vid dennes frånvaro. Detta för att skapa visshet för verksamhet som helhet att arbetet fortlöper och håller den standard vi eftersträvar (och har).

 

 

Ort och datum 170607

Namn Malin Spets, förskolechef för Montessoriförskolan Fröhuset.

 

 

 

Montessoriförskolan Fröhuset     l     Jönköpingsgatan 66     l     252 50 Helsingborg